Posts Tagged “راه‌اندازی عظیم”

راه‌اندازی آنتن ماهواره‌ای عظیم آمریکا

By |

راه‌اندازی آنتن ماهواره‌ای عظیم آمریکا گروه فناوري: یکی دیگر از گام‌های بزرگ در ماموریت‌های مریخ ساخت آنتن ماهواره عظیم توسط آژانس فضایی امریکاست که برای ردیابی و ارتباط با پروازهای فضایی با سرنشین به مریخ مورد استفاده قرار خواهد گرفت. راه‌اندازی آنتن ماهواره‌ای عظیم آمریکا ارتقا اندروید

Read more »